رایان پارک

گزارش تصویری از ساخت و آماده سازی اسکلت فلزی پروژه مجتمع اداری-تجاری رایان سنتر پاسداران

گزارش تصویری از ساخت و آماده سازی اسکلت فلزی پروژه مجتمع اداری-تجاری رایان سنتر پاسداران